Meklēt Konsultācija
Izvēlne

Lietošanas noteikumi

IEVADS

Šie noteikumi ir SIA «Inomedis Aesthetic Group», reģistrācijas numurs 40203138358, juridiskā adrese Meža prospekts 12–1, Jūrmala, LV-2010, faktiskā adrese: G.Astras iela 1С, 2 stāvs, Rīga, LV-1084, vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi). Piekļūstot šai vietnei un to izmantojot, Jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Skaidrojumu par SIA «Inomedis Aesthetic Group», reģistrācijas numurs 40203138358 (turpmāk – Inomedis), praksi un politiku saistībā ar mūsu lietotāju personas datu apkopošanu, izmantošanu un glabāšanu, lūdzu, lasiet mūsu Privātuma politikā.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Noteikumi tiek piemēroti, izmantojot vietni https://inomedis.lv/ (turpmāk – Vietne). Vietne ir informatīvā mājaslapa ar maksas pakalpojumiem, kas sniedz maksas pakalpojumus un tirgo preces tehnoloģijas estētiskās medicīnas jomā.
1.2. Inomedis cenu par Informāciju nosaka, ņemot vērā katra konkrēta Lietotāja pieprasījumu un darba apjomu.
1.3. Vietni administrē Inomedis.
1.4. Inomedis ir tiesības Noteikumus papildināt ar jaunajiem punktiem, grozīt tos, kā arī izslēgt no Noteikumiem. Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar publicēšanas brīdi, ja Noteikumu grozījumos nav noteikts citādi.
1.5. Noteikumi ir brīvi un bez maksas pieejami Vietnē.
1.6. Noteikumus aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības, līgumi un vienošanās. Inomedis ir visu tiesību uz Vietnes saturu, ieskaitot autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmes, Inomedis grupas uzņēmumu nosaukumus, komercnoslēpumus, īpašniece un (vai) tai ir ekskluzīvas tiesības uz tā izmantošanu.

2. INOMEDIS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Inomedis pieliek visas pūles, lai nodrošinātu pienācīgu Vietnes funkcionēšanu, kā arī cenšas, lai Vietne darbotos nepārtraukti un bez aizķeršanās.
2.2. Inomedis ir visas tiesības jebkad un bez īpašas paziņošanas Lietotājam mainīt Vietni, tās funkcijas, sniedzamos pakalpojumus, Vietnes nosaukumu un (vai) interneta domēnu, kur Vietne sasniedzama, jebkādu Vietnes saturu vai tā daļu. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Sabiedrība netiks uzskatīta par atbildīgu par nekādām šādu un citu tamlīdzīgu darbību izraisītām negatīvām sekām Lietotājam.
2.3. Inomedis ir tiesības bez atsevišķas paziņošanas Lietotājam piesaistīt trešās personas jebkādu darbību, kas saistītas ar šiem Noteikumiem, veikšanai, kā arī trešajām personām nodot savas tiesības un saistības, kas tām rodas saskaņā ar šiem Noteikumiem vai to daļu.
2.4. Inomedis ir tiesības jebkad bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Vietnes darbību.
2.5. Inomedis patur tiesības jebkad bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Vietnei, ja:
2.5.1. tas ir nepieciešams Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai arī pildot kompetentas varas institūcijas prasības;
2.5.2. tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Inomedis vai trešo personu tiesības un leģitīmās intereses;
2.5.3. tas ir nepieciešams, jo Lietotājs, izmantojot pakalpojumus, ir radījis vai var radīt apdraudējumu citu Vietnes lietotāju drošībai;
2.5.4. tas nepieciešams, jo Inomedis vēlas un (vai) tai ir jāveic tehniskās darbības, Vietnes atjaunināšanas darbi;
2.5.5. lietotājs, izmantojot Vietni, nodara kaitējumu Vietnei un (vai) Vietnes reputācijai.

3. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Izmantojot Vietni, Lietotājs apņemas ievērot un nepārkāpt tiesību aktu prasības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses, ieskaitot tiesību aktus, kas reglamentē intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datu aizsardzību un citus.
3.2. Lietotājs nevar izmantot Vietni tādā veidā, kas varētu radīt apdraudējumu Sabiedrības sniedzamo pakalpojumu pienācīgai darbībai, Vietnes serveru, datu drošībai vai ierobežot Vietnes iespējas pienācīgi sniegt jebkādus pakalpojumus citām personām. Neizmantot ļaunatūru un citu nevēlamu saturu.
3.3. Lietotājs apņemas veicot pirkumus vai reģistrējoties lojalitātes programmās sniegt pareizu un pietiekamu informāciju par sevi, ieskaitot savu patieso vārdu, tālruni, e-pastu un citu nepieciešamo informāciju.
3.4. Lietotājam pieslēgšanās dati jāglabā tādā veidā, lai to neuzzinātu trešās personas, izņemot personas, kuras Lietotājs ir pilnvarojis pārstāvēt Lietotāju Vietnes izmantošanai. Nekavējoties paziņot e-pastā lv@inomedis.group, ja Lietotāja pieslēgšanās dati un (vai) parole, kas nepieciešami Vietnes izmantošanai, ir tikuši zaudēti vai kļuvuši zināmi trešajām personām.
3.5. Lietotājs saprot, ka gadījumā, ja Lietotāja pieslēgšanās dati kļūst zināmi trešajām personām, šādas trešās personas var uzņemties saistības, kas kļūs saistošas Lietotājam, kurš apņemas šādas saistības pieņemt un pienācīgi pildīt. Inomedis nav pienākuma pārbaudīt neviena Lietotāja identitāti.
3.6. Inomedis apstrādā un pārzina Lietotāja personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Inomedis Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā norādītas svarīgas Noteikumu nostādnes, rekomendējam Lietotājam tās uzmanīgi izlasīt, lai pārliecinātos, ka visas Privātuma politikas nostādnes tam ir saprotamas un pieņemamas.
3.7. Ja Lietotājs konstatē nepienācīgu Vietnes darbību un (vai) traucējumus Vietnes darbībā, viņam par to nekavējoties jāinformē Inomedis.
3.8. Lietotājs nevar publicēt Informāciju citās vietās un/ vai vietnēs bez Inomedis atļaujas.

4. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

4.1. Inomedis neuzņemas atbildību par tehniskiem, drošības vai citiem Vietnes programmatūras vai datortehnikas traucējumiem, kurus varēja izraisīt Vietnes lietošana (sīkdatnes, vīrusi u.t.t.).
4.2. Jebkāds saturs, kas ir lejuplādējams vai kā citādi iegūstams, izmantojot Vietni, Lietotājs var lejuplādēt, pats uzņemoties visu risku, un par Lietotāja datorsistēmai vai ierīcei nodarīto kaitējumu vai šādas lejuplādēšanas vai pakalpojumu lietošanas dēļ zaudētajiem datiem ir atbildīgs tikai pats Lietotājs.
4.3. Izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumi, Inomedis nekādā veidā neatbild par nekādu kaitējumu, ieskaitot netiešos zaudējumus vai peļņas, ienākumu un tamlīdzīgiem zaudējumiem, kas radušies Vietnes lietošanas dēļ vai kuri radušies tādēļ, ka Lietotājs paļāvās uz Vietnē vai caur to gūto informāciju.
4.4. Inomedis neatbild par trešo personu, piemēram, interneta, mobilo sakaru sniedzēju, e-pasta pakalpojuma sniedzēju vainas dēļ Lietotājam nesniegtajiem vai laikus nesniegtajiem pakalpojumiem.
4.5. Lietotājs atbild par pieslēgšanās datu pareizu lietošanu un glabāšanu. Inomedis neatbild par zaudējumiem, kurus Lietotājs var ciest tādēļ, ka trešās personas ir izmantojušas šo informāciju.
4.6. Vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm, kuras nepieder Inomedis. Saites tiek publicētas klientu ērtībai un Inomedis nekādi nekontrolē vietnes, uz kurām saites ir sniegtas, tāpat arī Sabiedrība nevērtē šo vietņu saturu un neuzņemas atbildību par tajās esošo saturu, šādu vietņu izmantošanu vai piekļuvi šādām vietnēm.

5. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS

5.1. Vietnes darbība tiek īstenota atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas raisījušies Vietnes darbības dēļ vai ir ar to saistīti, tiek risināti sarunu ceļā, bet ja vienošanos neizdodas panākt – Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā tiesās.
5.2. Līdztekus Noteikumiem attiecību starp Lietotāju un Vietni regulēšanai tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti, speciālie nosacījumi un noteikumi, kā arī ierastā biznesa prakse.
5.3. Ja kāda no šo Noteikumu nostādnēm ir pretrunā likumiem vai arī ja kāda iemesla dēļ daļēji vai pilnībā zaudē spēku, tā nepadara par nederīgām visas pārējās Noteikumu nostādnes.
5.4. Lietotājam prasība un (vai) sūdzība par Vietnes darbību un pakalpojumiem vispirms ir rakstiski jāiesniedz Inomedis. Prasības un (vai) sūdzības lūdzam sūtīt uz e-pastu lv@inomedis.group, norādot savu vārdu, e-pasta adresi, kā arī aprakstot nepienācīgo Vietnes darbību, kļūdu, traucējumus un (vai) tamlīdzīgi, kā arī norādot datumu (laiku) un ilgumu, ja tas ir iespējams.
Noteikumi ir spēkā no 2023.gada 26.janvāra