Meklēt Konsultācija
Izvēlne

Privātuma politika

SIA «Inomedis Aesthetic Group»

Privātuma politika


VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apstrādes tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) ir SIA “Inomedis Aesthetic Group”, Reģ. Nr. 40203138358, juridiskā adrese: Meža prospekts 12–1, Jūrmala, LV-2010, noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par SIA “Inomedis Aesthetic Group”, Reģ. Nr. 40203138358, veiktās Personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, Personas datu ieguves avotiem, Personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām Personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.
2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
2.1. fiziskajām personām – SIA “Inomedis Aesthetic Group” klientiem;
2.2. Inomedis biroja apmeklētājiem, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
2.3. Inomedis interneta mājaslapas https://inomedis.lv/ apmeklētājiem (turpmāk kopā – Klienti).
3. Inomedis rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā par personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), Personas datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, SIA “Inomedis Aesthetic Group” interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA
5. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Inomedis Aesthetic Group”, reģ. Nr. 40203138358, juridiskā adrese: Meža prospekts 12–1, Jūrmala, LV-2010, faktiskā adrese: G.Astras iela 1С, 2 stāvs, Rīga, LV-1084 (turpmāk – Inomedis).
6. SIA “Inomedis Aesthetic Group”, reģ. Nr. 40203138358, juridiskā adrese: Meža prospekts 12–1, Jūrmala, LV-2010, faktiskā adrese: G.Astras iela 1С, 2 stāvs, Rīga, LV-1084, ievērojot Inomedis norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.
7. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: tālr. nr.: +37125770445, e-pasta adrese: lv@inomedis.group. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Sabiedrības juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi Inomedis. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI
8. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Inomedis apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus, kā arī Inomedis apstrādā personas datus, lai identificētu klientu, administrētu norēķinus, piedzītu parādus no debitoriem, novērstu prettiesiskus nodarījumus, izskatītu klientu iebildumus.
9. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Inomedis vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Privātuma politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
10. Inomedis apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar Inomedis spēkā esamības laikā:
10.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
10.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
10.3. Klienta informēšanai par citu uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
10.4. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
11. Inomedis apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Inomedis klientu statistisko datu apstrāde.
12. Inomedis apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Inomedis iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
13. Inomedis ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu: Inomedis tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS
14. Inomedis apstrādā Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: apstrāde tiek veikta ar datu subjekta (Klienta) piekrišanu (piemēram, iegādājoties Inomedis preces vai pakalpojumus) (Regulas 6. panta pirmās daļas a) punkts); normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu Sabiedrībai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumus (Regulas 6. panta pirmās daļas b) punkts); apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Inomedis likumīgās intereses (piemēram, veicot parādu piedziņu, tiešās tirgveidības izveide, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Inomedis produktu un pakalpojumu piedāvājumi) (Regulas 6. panta pirmās daļas f) punkts); apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (klienta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses (piemēram, veicot videonovērošanu) (Regulas 6. panta pirmās daļas d) punkts).
15. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Inomedis. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
16. Inomedis aizliegts izpaust trešajām personām Klienta datus, izņemot ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām (tostarp iestādēm) pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
17. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Inomedis varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Inomedis vai jau noslēgtā līguma laikā.

KĀDUS PERSONAS DATUS APSTRĀDĀ INOMEDIS?
18. Inomedis apstrādā šādus datus par produktu un pakalpojumu izmantošanu šīs Privātuma politikas IV. punktā norādītājiem nolūkiem:
18.1. klienta IP adreses informācija;
18.2. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par Inomedis mājaslapu inomedis.lv, (turpmāk – “Inomedis mājaslapa”) apmeklēšanu;
18.3. datums, laiks un interneta pārlūkošanas apjoms, atrašanās vieta pārlūkošanas brīdī;
18.4. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida, iepriekš informējot par to Klientu.

KLIENTA TIESĪBAS IEROBEŽOT SAVU DATU APSTRĀDI
19. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
19.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana, nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
19.2. apstrādājot Klienta personas datus, Inomedis var veikt profilēšanu, lai sūtītu novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai komerciālos nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Inomedis.
20. Lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, inovatīviem un/vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas IV. punktā norādīto personas datu apstrādes tiesisko pamatu, Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Inomedis.
21. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, par to rakstiski informējot Inomedis, sūtot pieprasījumu/iesniegumu uz lv@inomedis.group, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai rakstot uz lv@inomedis.group. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma.

SĪKDATŅU APSTRĀDE
22. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Inomedis interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Inomedis mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
23. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
24. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā var tikt traucēta vai apgrūtināta vietnes lietošana. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
25. Inomedis uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

KLIENTA DATU IEGŪŠANA
26. Inomedis iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
26.1. iegādājas un izmanto Inomedis produktus vai pakalpojumus;
26.2. pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Inomedis;
26.3. vēršas pie Klienta par izmantoto produktu vai pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Inomedis saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
26.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
26.5. apmeklē vai pārlūko Inomedis mājaslapu;
27. Inomedis var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.
28. Inomedis var apstrādāt Klienta personas datus par Klientu no citiem uzņēmumiem un partneruzņēmumiem, iepriekš saņēmot piekrišanu no Klienta.

KLIENTA DATU APSTRĀDES LAIKS
29. Inomedis apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
29.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un Inomedis;
29.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
29.3. cik tas ir nepieciešams Inomedis leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
29.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

KLIENTA PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA
30. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, Inomedis var kopīgot Klienta personas datus ar:
30.1. partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;
31. Inomedis ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem: tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
32. Inomedis izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

KLIENTA DATU AIZSARDZĪBA
33. Inomedis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Inomedis pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras.
34. Inomedis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Inomedis vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Inomedis deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
35. Inomedis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Inomedis, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Inomedis paziņos par to DVI un nepieciešamības gadījumā Klientam.

KLIENTA TIESĪBAS
36. Vērsties Inomedis lv@inomedis.group, lai saņemtu Inomedis rīcībā esošo personas datu kopiju.
37. Labot visus Inomedis rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas rakstot lv@inomedis.group.
38. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Inomedis ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. Inomedis nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
39. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti.
40. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti, iesniedzot rakstveida iesniegumu.
41. Inomedis pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveido tās sniegtos pakalpojumus, līdz ar to, privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā laikā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek ievietota Inomedis interneta vietnē. Inomedis paziņo par veiktajām izmaiņām datu subjektam, ja tās ir ievērojamas un var ietekmēt datu subjekta tiesības vai brīvību
42. Vērsties Inomedis vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Latvija, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv, tālr. +371 67 223 131, sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
43. Vērsties pie Inomedis, rakstot uz lv@inomedis.group, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.

CITI NOTEIKUMI
44. Inomedis pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveido tās sniegtos Pakalpojumus, līdz ar to, Privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā laikā. Aktuālā Privātuma politikas versija tiek ievietota Inomedis interneta vietnē. Inomedis paziņo par veiktajām izmaiņām Klientam, ja tās ir ievērojamas un var ietekmēt Klienta tiesības vai brīvību.